Įstaigos tikslai. ( Ištrauka iš VšĮ “Pasaulio lietuvis” įstatų )

Įstaigos tikslai tenkinti viešuosius interesus vykdant šią visuomenei naudingą veiklą: ugdant pilietiškumą, puoselėjant lietuviškąją kultūrą, savimonę, tautinį pasididžiavimą tarp Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių bei Lietuvos piliečių, skleidžiant informaciją apie Lietuvą pasaulio bendrijai; organizuojant, vykdant, remiant mokslo, švietimo, sporto, švarios, saugios aplinkos, sveikatos ir sveikos gyvensenos programas; skatinant laisvo žmogaus vystymąsi, ginant žmogaus teises, asmens ir žodžio laisvę, kaip kertinį pilietiškumo, patriotizmo ir laisvos bei atsakingos asmenybės – demokratinės valstybės kūrėjo pamatą; skatinant pavienių asmenų darbą, jų grupių, draugijų, sąjungų ir kitokio pobūdžio organizacijų veiklą ir bendradarbiavimą Lietuvos ir lietuvių bei valstybės piliečių, kaip laisvų, atsakingų žmonių bendrijos augimo bei vystymo labui; gaminant, renkant bei platinant informaciją apie įvairaus pobūdžio įvykius Lietuvoje ir pasaulyje.

VšĮ rekvizitai:

Įmonės pavadinimas: Viešoji įstaiga “Pasaulio lietuvis”

Įmonės kodas: 302761427
Sąskaitos nr.: LT67 7044 0600 0782 0099
AB SEB bankas